นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท จูล อินฟินิท ( ไทยแลนด์ ) จำกัด (“บริษัทฯ“) เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครอง ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1. การบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม และวิธีที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน (โดยไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการต่อไปนี้

1.1 เมื่อท่านซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้าที่ https://eclead.com
1.2 เมื่อท่านซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบริษัทฯ
1.3 เมื่อท่านเชื่อมต่อกับบริษัทฯผ่านสื่อสังคม (social media) หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ
1.4 เมื่อท่านตกลงและยินยอมที่จะเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นบางครั้ง โดยบริษัทฯจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ และ/หรือส่งให้กับท่านทางอีเมล ถ้าวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ความยินยอม

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน (ยกเว้นกฎหมายอนุญาตและให้อำนาจบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมนั้นได้แก่
(ก) ชื่อและนามสกุล
(ข) ที่อยู่
(ค) วันเดือนปีเกิด
(ง) ที่อยู่อีเมล
(จ) ชื่อเข้าใช้งาน
(ฉ) ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งสินค้า
(ช) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ
(ซ) ข้อมูลชื่อบัญชีที่ท่านมีกับสื่อออนไลน์ต่างๆ

3. วัตถุประสงค์

บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการต่อไปนี้

3.1 การส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์จากบริษัท จูล อินฟินิท ( ไทยแลนด์ ) จำกัดและพันธมิตรธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และไปรษณีย์
3.2 การซื้อผลิตภัณฑ์และการรับบริการของบริษัทฯบนเว็บไซต์
3.3 การอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่ท่านทำกับบริษัทฯ
3.4 การส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับท่าน
3.5 การแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯและบริการของบริษัทฯ
3.6 การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนโยบายหรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
3.7 การให้คำปรึกษาสำหรับท่านโดยเฉพาะ
3.8 การตอบกลับคำถามหรือความคิดเห็นจากท่าน
3.9 การบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์
3.10 การจัดการและการดำเนินการทางธุรการ และ ธุรกิจ
3.11 การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ประมวลผลจากภายนอกเพื่อการให้บริการบางส่วน
3.12 การเก็บข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด และ การวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
3.13 การป้องกัน การตรวจจับ และ การตรวจสอบอาชญากรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ และ การจัดการความเสี่ยงทางการค้า
3.14 การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น
(เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

4. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้แก่

4.1 สิทธิในการขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.2 สิทธิในการขอเข้าถึง หรือ ขอรับสำเนา หรือ ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
4.3 สิทธิในการขอรับ หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล
4.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
4.7 สิทธิในการขอให้ดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่มีอยู่บริษัทฯถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
4.8 สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ออกแบบและทำขึ้นเพื่อบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป บริษัทฯไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ยกเว้นในบางไซต์ที่ทำขึ้นสำหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะ

บริษัทฯคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์พร้อมทั้งคำอนุญาตจากผู้ปกครอง ในวิธีการเดียวกับที่บริษัทฯคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

6. การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหากไม่มีการร้องขอและได้รับความยินยอมจากท่าน (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจบริษัทฯในการดำเนินการดังกล่าว)

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน เก็บ หรือประมวลผลในประเทศนอกเหนือจากประเทศดั้งเดิมที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (เช่น สหรัฐอเมริกา) ประเทศเหล่านั้นอาจมิได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับประเทศที่ท่านพำนักอาศัย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่างประเทศที่บังคับใช้ได้ เมื่อเราทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ เราจะปฏิบัติข้อกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เช่น การตกลงทำสัญญาโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือมาตรการอื่นใดที่สามารบังคับใช้ได้  

6.1 การเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทในเครือจูล อินฟินิท ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

บริษัท จูล อินฟินิท ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ประกอบด้วยบริษัทในเครือหลายบริษัทและนิติบุคคลซึ่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ หรือ นิติบุคคลดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อทำรายงานขององค์กร การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าบริษัทฯให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น และบริษัทฯกำหนดให้บริษัทในเครือและนิติบุคคลทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.2 การเปิดเผยข้อมูลแก่พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บริการหลายรายการแทนบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯอาจให้พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ อีกทั้งยังใช้เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ตลาด จัดการลูกค้าสัมพันธ์ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่านบนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าบริษัทฯให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่พันธมิตรทางธุรกิจเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯกำหนดให้พันธมิตรทางธุรกิจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.3 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก

บริษัทฯอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นเพื่อช่วยให้บริษัทฯบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์ หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์และธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทฯให้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวแทนบริษัทฯเท่านั้น บริษัทฯกำหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.4 การเปิดเผยอื่นๆ

บริษัทฯอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำสั่งของท่าน และ (ก) ดำเนินการตามข้อบังคับของกฎหมาย (ข) คุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ (ค) ดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อรักษาความปลอดภัยลูกค้าของบริษัทฯ หรือสาธารณชน แล้วแต่กรณี

7. การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครอง

บริษัทฯดำเนินการตามขั้นตอน มาตรฐาน และการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมอยู่ เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วไม่ว่าจะทางเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อบริษัทฯเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของท่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทฯจะดูแลอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าวนั้นมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

8. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานกว่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจที่ถูกต้องอื่นๆ หลังจากระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

9. กฎหมายที่บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย

10. ช่องทางการติดต่อ และ ใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าท่านต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิใดๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทฯที่ info@joolinfinite.com  

บริษัท จูล อินฟินิท ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เลขที่ 1108/42 ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-000-6150

Brielle Beauty Salon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, seddoeiusmod tempor incididunt.
IG - FB - LI

Working days

09:00-20:00

Weekends

10:00-18:00